CYNNIG CYFRANDDALIADAU CYMUNEDOL

Mae Tyddyn Teg wedi lansio ein cynnig Cyfranddaliadau Cymunedol!

Darllenwch amdano ar y dudalen hon neu sgroliwch i’r gwaelod i weld ein fideo. Cliciwch Fan Hyn er mwyn Buddsoddi yn nyfodol bwyd lleol! Gallwch hefyd Fuddsoddi oddi ar y wê – er mwyn gwneud hynny neu er mwyn derbyn unrhyw un o’n dogfennau cynnig cyfranddaliadau ar bapur cysylltwch â ni ar info@tyddynteg.com

 

Lino Print of the polytunnels with the words 'Rhanddaliadau cymunedol, Community Shares' written over it

Pwy ydym ni a beth yw ein gweledigaeth?

lino print of beetroot

Mae ystyr yr enw Tyddyn Teg wrth galon pwy ydym ni. Rydym am drin ein gweithwyr, ein cymuned a’n amgylchedd naturiol yn deg, rŵan a thros genedlaethau’r dyfodol.

Gwytnwch Bwyd, Gwytnwch Lleol

Mewn byd ansicr lle mae system fwyd global iawn yn dibynnu ar gadwyni cyflenwi hir a chymhleth, mae cynyddu faint o fwyd lleol sydd ar gael yn cefnogi sicrwydd bwyd ein cymuned. Bu i ni weld hyn yn ystod y pandemig COVID, wrth i silffoedd yr archfarchnadoedd wagio tra bod ein siop ni’n doreithiog, ac rydym yn gweld hyn eto gyda’r argyfwng Costau Byw. Yng Nghymru, mae gennym y sgiliau a’r tir i greu dyfodol llewyrchus i’r rhai ddaw ar ein holau, ac yn Nhyddyn Teg rydym am chwarae ein rhan yn hyn trwy fwydo ein cymuned leol a rhannu ein gwybodaeth a’n sgiliau.

Lle i Fyd Natur

Yn Nhyddyn Teg credwn nad oes yn rhaid i dyfu bwyd da gostio’r ddaear – gallwn fod â fferm hynod gynhyrchiol AC edrych ar ôl byd natur. Rydym yn gwneud hyn trwy ddefnyddio dulliau ffermio adfywiol nad ydynt yn dibynnu ar agrogemegau gwenwynig,
trwy blannu coed a gofalu am goetiroedd sy’n gartref i filoedd o adar a phryfed, ac yn fwy na dim, trwy edrych ar ôl ein priddoedd gwerthfawr a’r holl fywyd sydd o’u mewn. Dywed gwyddonwyr ein bod yn byw trwy gyfnod y chweched difodiant mawr, ac mae ffactor sylweddol sy’n cyfrannu at hyn yw ffermio ar raddfa ddiwydiannol. Rydym ni eisiau helpu i wneud iawn am hyn wrth ffermio trwy ddull sy’n cynyddu amrywiaeth y bywyd a gynhelir ar ein tir.

Wynebu Newid Hinsawdd

Rydym yn gwybod beth sy’n digwydd ac rydym yn teimlo’n ddi-rym i’w atal. Yr hyn sy’n amlwg i ni yw bod ffermio heb gemegau yn well i’r hinsawdd na ffermio gyda chemegau gan fod agrogemegau yn defnyddio llawer o ynni i’w cynhyrchu ac yn gwenwyno bywyd gwyllt. Mae lleihau milltiroedd bwyd hefyd yn lleihau allyriadau carbon. Wrth i’r tymhorau fynd yn gynyddol anrhagweladwy, rydym
yn gweithio’n galed i sicrhau y gallwn barhau i gynhyrchu mwy o fwyd drwy gydol y flwyddyn trwy amrywio ein cnydau, diweddaru ein hisadeiledd a chynyddu ein hardaloedd tyfu gwarchodedig; yn ogystal â phlannu miloedd o goed i amddiffyn ein pridd a chloi carbon.

lino print of cabbageTir i bawb

Mae bodau dynol yn rhan o’r ecosystem a dylem fod â’r hawl i grwydro’r dirwedd a mwynhau gofodau naturiol, ond ym Mhrydain mae cyfyngiadau difrifol ar hyn gan fod perchnogaeth tir wedi’i grynhoi i nifer rhy fach o ddwylo. Rydym am sicrhau fod pobl yn teimlo fod croeso iddynt grwydro ein tir ac rydym yn gwella ein llwybrau a’n harwyddion fel y gall pobl fwynhau’r coetiroedd hardd a’r nant, yn ogystal â chysylltu â’r pentrefi a’r llwybrau cerdded lleol. Mae’r tir yno i bawb.

 

Sut caiff yr arian ei ddefnyddio?

Ein gobaith yw codi £400,000: dyma swm fydd nid yn unig yn trosglwyddo perchnogaeth y tir a’r busnes i’r gymuned, ond a fydd hefyd yn ein galluogi i ddiweddaru ein cyfleusterau fel y gallwn weithredu’n well fel cydweithredfa a fferm gymunedol. Bydd hyn yn cynnwys gwneud traciau tyllog yn fwy diogel, adeiladu swyddfa a thoiled hygyrch i gwsmeriaid ar y safle, creu buarth newydd, ehangu’r maes parcio a diweddaru traciau a llwybrau tramwy cyhoeddus sy’n croesi neu sy’n gyfagos â’r fferm.

Gweler ein Cynllun Busnes am rhagor o fanylion.

Beth gaf fi trwy fuddsoddi?

Rhagfynegir y bydd y gyfradd llog ar gyfranddaliadau yn 3%, a delir yn flynyddol o flwyddyn gyntaf eich buddsoddiad ac a fydd yn cronni yn eich cyfrif cyfranddaliadau, gan gynyddu’r swm y gallwch ei dynnu allan yn y pen draw. Bwriadwn ganiatáu i arian gael ei dynnu allan ar ôl tair blynedd, ar sail y cyntaf i’r felin. Y lleiafswm y gellir ei fuddsoddi yw £100.

Os byddwch yn buddsoddi, byddwch hefyd yn dod yn aelod o Dyddyn Teg gyda’r hawl i fynychu ein CCB, ethol cynrychiolwyr i weithio gyda ni ar brosiectau cydsafiad cymunedol a dal aelod-weithwyr yn gyfrifol am gyflawni amcanion Tyddyn Teg fel y’u nodir yn ein Siarter.

Gweler ein Dogfen Cynnig Cyfranddaliadau am fwy o fanylion.

Cydsafiad Cymunedol er mwyn creu Dyfodol Tecach

Fel buddsoddwr, gallwch ddewis rhoi’r cyfan, hanner, neu ddim o’r llog sy’n ddyledus i chi yn ein Cronfa Cydsafiad Cymunedol, a gyd-reolir gan weithwyr a buddsoddwyr i gyflawni prosiectau sy’n cryfhau sofraniaeth bwyd yn lleol ac yn fyd-eang. Yn benodol, byddwn yn defnyddio’r gronfa hon i ariannu aelodaeth y cynllun llysiau i deuluoedd sy’n wynebu trafferthion ariannol ac na fyddai modd iddynt gael mynediad ato fel arall, yn ogystal â chynnal digwyddiadau cymunedol sy’n dod â phobl at ei gilydd i ddysgu a rhannu.

lino print of the farm showing Eryri behind it